Home

Číslo 9

 

Jakub Maršálek

Počátky čínské rituální hudby

Významná role hudby e starověké Čín je všeobecně známa. Písemné a archeologické prameny z 1. tisíciletí př. Kr. dokládají, že hudební představení tvořila organickou součást rituálů. Při obřadech k uctění zemřelých předků sloužila hudba k tomu, aby potěšila zemřelé příbuzné a vytvořila atmosféru, v níž by božstva a lidé mohli komunikovat. Ve spojitosti s tím měla hudba i důležité politické a společenské funkce. Provozování rituálů k uctní předků bylo privilegiem aristokracie a totéž platilo o rituální hudbě. Vlastnictví některých typů hudebních nástrojů – především bronzových zvonů – tak bylo zároveň výrazem společenského postavení.

Počátky této rituální a společenské role hudby se ztrácejí v dávné minulosti. Archeologické nálezy však umožňují alespoň v omezené míře sledovat formování čínské hudby a jejích rituálních a společenských funkcí.

Doposud nejstarším hudebním nástrojem známým z území dnešní Číny je kostěná flétna nalezená v hrobě M282 u Jiahu v okrese Wuyang (prov. Henan). Pohřebiště náleželo kultuře Peiligang, kterou můžeme datovat do 6. tisíciletí př. Kr. Zmíněný hrob byl kromě nálezu flétny zajímavý tím, že se v něm našly želví krunýře. Je známo, že v daleko pozdějších obdobích čínských dějin, v době dynastie Shang, která  vládla v 2. pol. 2. tis. př. Kr., byly krunýře užívány v rituálu. To vede některé badatele k tomu, že považují hrob z Jiahu za hrob šamana, což by rovněž flétnu zařadilo do rituálního kontextu. Takováto interpretace je zajisté možná, bylo by však přemrštěné vyvozovat z tohoto nálezu příliš dalekosáhlé závěry a spojovat ho s počátky čínské rituální hudby známé z pozdějších období.

Z následujícího 5. – 4. tis. př. Kr. známe řadu hudebních nástrojů, které byly nalezeny na různých místech Číny. Většinou jde o malé rytmické okaríny a také bubny. Za klíčovou periodu ve formování čínské rituální hudby však můžeme považovat až 3. tis. př. Kr. V té době prošla oblast dnešní Číny výrazným společenským a politickým vývojem a v 2. pol. Tohoto tisíciletí se zformovaly vyspělé společnosti, které lze označit za složité předstátní útvary. Právě z tohoto období pocházejí nejstarší doklady existence souprav hudebních nástrojů, jaké byly charakteristické i pro pozdější Čínu. Jde o nálezy z několika hrobů na pohřebišti longshanské kultury v Taosi na jihu dnešní provincie Shanxi, které obsahovaly soupravy litofonů (ozvučných kamenů), keramických bubnů a dřevěných bubnů potažených aligátoří kůží. Z výjimečné velikosti hrobů a jejich bohaté výbavy můžeme usuzovat, že náležely nejvýše postaveným osobám tehdejší společnosti. To ukazuje na těsné spojení hudby s lidmi zaujímajícími vysoké společenské postavení. Zdá se, že toto spojení se neomezovalo pouze na oblast provincie Shanxi, ale existovalo i na území dnešní provincie Shandong, kde se ve 3. tis. př. Kr. rozvíjela pozdní kultura Dawenkou a na ní těsně navazující shandongský Longshan. Na následujících řádcích se pokusíme ukázat, že i v Shandongu byla hudba spjata s nejvýznamnějšími osobnostmi tehdejší společnosti. Důležité pro argumentaci jsou především již zmíněné bubny potažené aligátoří kůží. Tyto bubny byly používány nejen v neolitu, nýbrž i v pozdějších obdobích čínských dějin a písemné i archeologické doklady ukazují, že měly velký význam: buben tohoto typu byl nalezen ve velké královské hrobce M 1217 v hlavním shangském městě Anyangu a stejné bubny zmiňuje báseň Lingtai v klasické Knize písní i nápis na bubnu Lu yongzhong ze 6. stol. př. Kr.

Bubny potažené aligátoří kůží se mohly nejdříve objevit právě v oblasti dnešního Shandongu. V této provincii byly nalezeny tři velké hroby (jeden patřící kultuře Dawenkou, dva následující longshanské kultuře), které obsahovaly skupiny aligátořích destiček. Je pravděpodobné, že tyto destičky jsou zbytky bubnů podobných těm, jaké známe z Taosi. Pokud je tato domněnka správná, ukazují tyto nálezy na velký význam bubnů v Shandongu. Ve všech výše zmíněných případech byly hroby s destičkami největšími a nejbohatšími hroby na pohřebišti. Hrob M10 v Dawenkou byl 4,2 m dlouhý a 3,2 m široký a obsahoval 82 keramických nádob. Longshanský hrob M15 na pohřebišti v Yinjiachengu měl hrobovou jámu o rozměrech 5,8 x 4,36 m, dvě vnější a jednu vnitřní rakev a bylo v něm nalezeno 23 kusů keramiky. Ještě impozantnější byl hrob M 202 v Zhufengu (okr. Linqu). Tento hrob patřil do skupiny tří hrobů, které jsou zdaleka největšími a nejbohatšími hrobkami známými ze shandongského Longshanu. Hrob M202 byl 6,68 m dlouhý, 3,15 m široký a zemřelý byl uložen ve vnější a vnitřní rakvi. Uvnitř se našlo přes 20 kvalitních keramických nádob a – což je nejzajímavější – velký nefritový nůž, dvě nefritové sekery a nefritová ozdoba hlavy. Z toho, že destičky byly nalezeny pouze v takto bohatých hrobech vyplývá, že bubny byly vlastnictvím velmi úzké skupiny lidí, která zaujímala vysoké společenské postavení. Můžeme jít ještě dále a pokusit se vysledovat i další funkce s nimi spojené. Pro následující argumentaci má velký význam situace zjištěná v Zhufengu. Mezi třemi zde nalezenými hroby existuje řada podobností v konstrukci hrobů, skladbě jejich výbavy a jejím uložení, což ukazuje na vysoký stupeň standardizace rituálů spojených s nejvýše postavenými osobami. Můžeme však pozorovat i nápadné odlišnosti, zvláště mezi hroby M202 a M1. Nejzajímavější je přítomnost zbraní (nefritové nože a sekery, kostěné hroty šípů) v hrobě M202 (který zároveň obsahoval aligátoří destičky) a jejich úplná absence v hrobě M1. Zdá se, že tyto rozdíly byly dány pohlavím vlastníků hrobek. Antropologové určili, že do hrobu M1 byla uložena žena. Pohlaví majitele hrobu M202 se bohužel nepodařilo zjistit, ale přítomnost zbraní napovídá, že šlo o muže. Ve prospěch tohoto názoru hovoří především přítomnost seker, podobné sekery jsou běžně nacházeny v mužských hrobech předcházející kultury Dawenkou. Pokud je naše domněnka správná, můžeme rozdělit výbavu hrobů z Zhufengu do dvou skupin. Do první, jež není vázána na pohlaví, lze zařadit keramiku. Druhá skupina zahrnuje neobvyklé předmět, především zbraně a je omezena na hroby mužů. Bubny patří do druhé skupiny. Lze soudit, že předměty zařazené do druhé skupiny sloužily spíše přímo jako vyjádření politické moci a autority nežli pouze společenského postavení v širším slova smyslu. Ve prospěch této hypotézy hovoří také skutečnost, že nefritové (a později bronzové) sekery byly symbolem politické moci i v pozdějších obdobích, což dokládají písemné prameny. Rovněž bubny, které byly nalezeny společně se sekerami, mohly být symbolem politické moci, popřípadě sloužit při vykonávání činností, které byly s držbou této moci těsně spojeny.

Podobná situace jako v Shandongu byla zřejmě na již zmíněném pohřebišti v Taosi v provincii Shanxi. I tam nálezy naznačují, že hudba byla velmi těsně spjata s lidmi požívajícími nejvyšší společenské postavení a pravděpodobně také politickou moc. V Taosi se však ve srovnání se Shandongem objevil již skutečný soubor hudebních obřadních nástrojů, hrob M3015 obsahoval kromě dvou bubnů potažených aligátoří kůží a jednoho keramického bubnu také litofon. Litofony byly zřejmě lokálním vynálezem v oblasti na středním toku Huanghe, odkud jsou známy i z jiných pozdněneolitických nalezišť. Komplexní souprava bubnů a litofonů ukazuje na existenci složitých hudebních představení vyžadujících účast více hudebníků. Pozoruhodný je i další fakt: soupravy z Taosi byly vždy tvořeny perkusními hudebními nástroji věších rozměrů. Malé dechové nástroje, jako např. okaríny, v těchto sadách chyběly, ačkoliv bly nepochybně známy, jak dokládají jejich nálezy na sídlištích. Zdá se, že k provozování rituální hudby sloužily v první řadě velké perkusní nástroje. Jejich výlučnost ve staré čínské hudbě potvrzují i nálezy z mnohem pozdějších období: ještě ve velké hrobce markýze Yi z Zeng, datované do r. 433 př. Kr. byly rituální perkusní nástroje (litofony a bronzové zvony) uloženy odděleně od nástrojů, které sloužily k běžným hudebním představením, jako byly flétny, citery apod. Zdá se tedy, že čínská představa o rituální hudbě a skladbě rituálních hudebních souprav se v základních rysech zformovala již v pozdním neolitu.

Z předchozího výkladu je zřejmé, že základní rysy čínské rituální hudby se objevily již v pozdním neolitu. Tato hudba byla spojena s velmi úzkou skupinou osob s nejvyšším společenským postavením, které zároveň měly největší politickou moc. To se překvapivě podobá situaci v pozdějším období pozdní dynastie Shang a Západní Zhou (konec 2. – 1. čtvrtina 1. tis. př. Kr.), kdy vlastnictví důležitých hudebních nástrojů bylo omezeno na malý počet nejvýznamnějších aristokratických domů bezprostředně obklopujících panovníka a nálezy těchto nástrojů se soustřeďují v blízkém okolí královských sídelních měst. Bylo by samozřejmě přehnané dělat přesné analogie mezi situací na přelomu 2. a 1. tis. a ve 3. tis. př. Kr., přesto výše zmíněné podobnosti ukazují na velkou kontinuitu sociálního a politického významu hudby.

Následující raná doba bronzová (1. pol. 2. tis.) byla dědičkou pozdněneolitických tradic. Nepřekvapuje, že nálezy hudebních nástrojů se soustřeďují na nejvýznamnější lokalitě této doby. Tím bylo Erlitou v centrální části provincie Henan, které někdy mezi léty 2 100 – 1 550 př. Kr. představovalo centrum významného útvaru, jenž je řadou badatelů považován za první stát na území dnešní Číny. Sepětí hudby s vysoko postavenými osobami je v Erlitou zřejmé. V bohatém hrobě 80YLVIM4 se našly bronzové zvonky spolu s plaketami vykládanými tyrkysem, ale také zbytky lakovaného dřevěného bubnu. Jiný bohatý hrob 75YLVIK3 obsahoval litofon. V tomto hrobě, který byl jedním z nejbohatších a největších v Erlitou, byly dále nalezeny nefritové zbraně a bronzová obřadní nádoba.

Vedle hrobů ukazují na důležitost hudby v Erlitou i jiné nálezy. Na lokalitě se podařilo odkrýt velkou jámu, která obsahovala nefritový litofon, velkou nefritovou sekeru a tři lidské lebky se stopami červeného barviva. Je pravděpodobné, že jáma měla jakousi spojitost s rituálem. Velmi důležitý je nález nefritového litofonu společně s nefritovou sekerou, která byla – jak jsme se zmínili výše – již od pozdního neolitu zřejmě symbolem politické moci. Kromě toho je nefritový litofon jedním z největších nefritových předmětů známých z Erlitou. I to podporuje názor o velkém rituálním, společenském a politickém významu hudebních nástrojů.

Na závěr můžeme ve stručnosti shrnout naše závěry. Nelze vyloučit, že hudba měla rituální význam již před 3. tis. př. Kr. V průběhu 3. tis. př. Kr. byla však hudba monopolizována vysoce postavenými osobnostmi tehdejší společnosti a stala se vyjádřením jejich postavení a politické moci. Právě v tomto období se zformovaly komplexní soupravy hudebních nástrojů tvořené především velkými perkusními nástroji. Ty pak zaujímaly ústřední roli v hudebních představeních až hluboko do 1. tis. př. Kr. Archeologické nálezy z tohoto dlouhého období ukazují, že hudební nástroje měly nesmírně důležitou roli jako prostředek vyjádření moci a sociálního postavení a že jejich vlastnictví bylo omezeno pouze na velmi úzkou vrstvu těch nejvýše postavených osob.


Home
Psi vědí, kdy jejich páníčkové přijdou domů | Dotknout se Boha hudbou | Tao biologie | Specifické rysy taoismu | Vždy mne zajímaly zvuky | Pátrání po dokonalé harmonii | Zen v současné Číně | Čínská "sekta" Falun Kung | Všechno zpívá | Kniha proměn | Počátky čínské rituální hudby | I-ťing jako lunární kalendář | Jídlo je náš nejlepší přítel | Zjišťování vitality stromů | Pět prvků (dřevo, oheň, země, kov, voda) | Přednáška o ničem | Čtyři minuty třicet tři vteřiny | Čínská hudba | Zázrak přírodního léčitelství - čínské koule | Čínský horoskop | Ram Dass – guru po mrtvici | Čína (za pár desetiletí) na špici pelotonu? | Dech minulosti | Terence McKenna o I-ťingu