Home

Číslo 2

 

Dennis Wier
Trans: přechod od magie k technologii
Posvátno v rukou politických stran
a reklamních agentur

Stovky tisíc let se lidstvo učí pracovat se svou myslí. Zkoumá různé její stavy, polohy i extrémní odchylky od běžného myšlení. Sbírá zkušenosti se stavy proměněného vědomí. Používá psychedelické rostliny, rytmické hudební a taneční projevy, meditační techniky a noří se dál a hlouběji do nekonečného vesmíru našeho vnitřního světa. Švýcarský počítačový konzultant a vědecký výzkumník Dennis R. Wier, ředitel Institutu pro výzkum transu v Bruetten, přichází se zajímavou teorií, která obsahuje společného jmenovatele všech výše zmíněných stavů vědomí, k nimž přidává ještě spánek, sny i běžné zasnění během dne. Dokonce i sledování televize. Wier říká, že se vždy jedná o různě hluboké a různě odstíněné podoby transu.

Podrobně rozpracovaná teorie transu umožňuje nejen všechny tyto odstíny vědomí popsat, dovoluje i upozornit na nebezpečí, v nichž se člověk dvacátého století, uváděný do transu často a intenzivně nezřídka zcela bez vědomí vlastní situace, ocitá mnohokrát za den.

Jaké jsou průvodní jevy takového stavu? Vaše pozornost je omezená a dochází k určitému opakování, zacyklení myšlenek. V extrémních případech může dojít až k tzv. "tunelové vizi". K zacyklení myšlenek může vést opakování manter, písní, vyvolávání představ, ale poslouží i obyčejné počítání při účetní závěrce. I ta písnička, co vám od rána nejde z hlavy, je znamením transu. Opakování manter, víření dervišů, zpěv a bubnování šamanů, opakování televizních reklam - to vše vyvolává trans zužováním vaší pozornosti a zaplavováním vaší mysli opakovanými podněty.

Vaše mysl víří podél té těsné smyčky a v jistém momentu si na ten stav přivyknete. Dalo by se také říct, že jste se té smyčce naučili. V té chvíli se může dostavit pocit, že můžete dál normálně myslet, přestože jiná část vaší mysli stále krouží v těsné smyčce. Vaše vědomé "já" je pozorovatelem  toho druhého "já" které automaticky probíhá dokola ve smyčce. Vaše vědomé "já" je pohrouženo do transu,  přestože se cítíte dokonale při vědomí. Jste v odloučeném prostoru transu.

 

Trans v politice, politika v transu

Jakmile si pustíte televizi, jste tam. Vědci přišli při studiu mozkové činnosti na to, že čím víc člověk sleduje televizi, tím snáze mozek sklouzává do vlnové hladiny alfa, pomalé aktivity zcela otevřené podnětům zvenčí. Tento trans zneužívají reklamní agentury v propagačních šotech a politici k ovlivňování voličů v předvolebních kampaních. Diváci zbavení úsudku a svobodné vůle nakupují hory zboží, jež nepotřebují, a neví, k čemu jim bude. Volí politické strany, které nezastupují jejich zájmy.

Přesně takhle to pracuje. Opakování přehnaně zjednodušených výkladů, zúžení prostoru pozornosti a vyvolávání pocitu zmatku či odloučenosti - vzniká trans a zvýšená sugestibilita, vyvolaná zablokováním funkcí paměti a volního úsudku.

Pableskující vteřinové záběry utrpení vezdejšího vytvářejí smyčku nového transu uvnitř vlastního sledování televize. Obrazy vyvolávají představy - další potenciální transy. Jste vydáni napospas nezvladatatelnému hypnotickému obluzení. Když potom slyšíte, kdo je ten spásný anděl, který zná řešení, vstanete a jdete mu dát hlas. Přehnané, zjednodušené, ovšem bezesporu založené na pravdě.

Myslíte si, že sledujete televizi vědomě. Ale je to spíš polovědomý trans. Člověk přestává vnímat škálu řešení daných problémů. Pro trans je charakteristické, že se zakládá na omezeném souboru podnětů. To dovoluje politikům v televizi tvrdit, že je jediný výběr: volit jednu nebo druhou stranu. Divák si existence dalších východisek vůbec není vědom. Nabízená řešení ho neuspokojují a on neví proč.

V podstatě zde dochází ke zneužití diváka-voliče tím, že mu předkládají extrémně zjednodušená řešení a tvrdě omezují možnosti výběru. Ve stavu transu vám to přijde normální. Za plného vědomí byste ten prvek zneužívání odhalili snadno.

Neexistuje omluva pro to, že se působení transu zneužívá k propagaci politického kandidáta či vykalkulovanému řešení společenského problému. A televize věrně slouží jako médium tohoto druhu - komerčně i politicky. Trans je věc posvátná.

 

Teorie transu

V šedesátých letech začal D.R. Wier meditovat a od roku 1965 začala jeho vnitřní práce nabývat na intenzitě. Po desetiletích se ho zmocnil pocit, že se zřejmě jedná o nějaký návyk na meditaci, když mu tolik vyhovuje. Spojení mezi návykem a meditací ho zaujalo. Zjistil, že tím pojítkem je trans. Ne ovšem v obecném smyslu transu hypnotického. Je to cosi, co se nachází v meditaci, hypnóze, patologickém návyku a dokonce i některých formách duševních poruch, jako je třeba schizofrenie. Pochopil, že se tu objevuje vysvětlení jevů, o nichž předtím ani netušil. Rozhodl se o svých poznatcích o transu napsat knihu. To, o čem se v ní píše, je jednoduché. Má to ovšem dalekosáhlé důsledky. A dokonce to objasňuje, v čem spočívá osvícení, i to, proč například trans šamanů mohou provázet magické jevy.

Trans je zvláštní druh stavu vědomé rozpolcenosti. Je to obvyklý způsob, kterým mysl realizuje více činností probíhajících zároveň, jako je třeba řízení auta a poslouchání rádia. Stav hlubokého transu na rozdíl od toho přináší větší soustředěnost, větší intenzitu. Ponoření se do něčeho, čemu lze říkat jiná realita, tak může být silnější.

Trans je v podstatě poměrně obvyklá záležitost a stupnice intenzity sahá od četby knihy přes zasnění se během dne nebo sledování televize až k intenzívním vzácným hlubokým mystickým stavům, jež zažívá médium, jogín, kouzelník či čarodějnice.

Trans je vždy vyvolán soustředěním pozornosti na malou oblast, prostor nebo okruh. Obvykle když takovou věc uděláte, myšlenky se začnou opakovat, znudí vás to a necháte toho. Ale trans vzniká právě opakováním či zacyklením myšlenek na malém prostoru. Bubnování, zpěv, pochod, milování - tohle všechno vyvolává stavy transu. Existují dále i komplikovanější stavy, ale na začátku každého transu je vždycky ta smyčka - ať se jedná o meditaci, hypnózu, návyk, některé druhy schizofrenie či vizionářské nebo mystické stavy vědomí.

Jedním z efektů transu je to, že zaměření na malou, koncentrovanou oblast vyvolává vypojení některých kritických duševních funkcí, jako je úsudek, vůle, vědomí vlastního těla, průběh času, paměť, atd. Zároveň se může zvýšit schopnost tvořivě využívat fantazii či vizualizovat. Ve stavu hlubokého transu je člověk schopen vytvářet intenzívní vizualizace.

Jakmile se naučíte navozovat si stav transu a dělat to úspěšně a správně, stav transu může uvolnit tvořivou kapacitu mysli a mocné síly jejích hlubin.

Slyšeli jste někdy o takzvaném Mozartově efektu? Vědci zjistili, že studenti, kteří naslouchají Mozartově hudbě, prokazatelně úspěšněji vstřebávají informace a dosahují lepších výsledků při testech. Podle teorie transu opakování hudebních témat vyvolává stavy, které uvolňují tvořivost a inteligenci ve větších dávkách. Jsem si jistý, že hudba jiných skladatelů, třeba Bach nebo reggae nebo další druhy hudby se výraznými komplexními strukturami vyvolávají stejný či shodný efekt.

 

Hudba jako původce transu

Trans se úzce pojí s některými hudebními žánry. Nalezneme jej ve stylu "trance music" či "techno trance" stejně tak jako v hudbě šamanů Afriky, Střední a Jižní Ameriky a dalších oblastí. Rituální hudba mnoha západních i východních kultur obsahuje aspekty, jež je možno analyzovat a popsat s využitím teorie transu.

Obecný hudební prvek, jenž spouští stav transu, je velmi dobře znám. Teorie transu ale pomáhá tyto prvky identifikovat a vytvořit základy k pochopení specifických stavů, jež hudba vyvolává.

Tento postup umožňuje dosahovat působivějších stavů prostřednictvím hudby. Často to bývá právě trans navozující prvek ve skladbě, který způsobuje její obecnou popularitu.

Lidé pociťují stavy transu jako příjemný prožitek. Čím lepší trans hudba navozuje, tím je oblíbenější. Tady už se blížíme jakémusi transovému inženýrství. K tomu je třeba praktický model. A ten existuje. Zbývá jej pouze použít.

"Čistou" hudbu vyvolávající trans není tak těžké vyluzovat. Potřebujete k tomu tak tři, čtyři, případně víc samostatně se vinoucích rytmů. Některé druhy reggae používají tuto metodu, obsahují ji Bachovy kánony. Ve většině takzvané generované transové hudby se užívají jen dva rytmy, pouze výjimečně tři. "Oslovující" aspekt rytmů vyvolávajících trans je velmi důležitý. To co může být pro jednoho člověka atraktivní, může jiného odpuzovat. Opakující se rytmy lze také vnímat jako nudné, ovšem právě tato "nudnost" je podmínkou transu. Pokud je rytmus oslovující a nenudí, stav transu se dostaví zákonitě. Úspěšnému vytváření oslovujícího rytmu napomáhá teorie transu.

Jednou z důležitých charakteristik úspěšné trans navozující hudby je to, co teorie nazývá "modulováním odloučeného prostoru transu". Šamani a mnoho kmenů původních národů vytváří působivou hudbu, která moduluje odloučený prostor transu drobným obměňováním základní smyčky, jež trans vyvolává. Několik vhodných příkladů se nachází na CD "Srdce pralesa (Hudba pralesních lidí Baka z jihovýchodního Kamerunu). Další dobré ukázky obsahuje Asyrská růže (Assyrrian Rose) Glena Veleze. Album el-Hadra: Mystický tanec zaznamenává několik dobrých pokusů vytvořit odloučený prostor transu, ale selhává při snaze o jeho úspěšnou modulaci.

Mnoho přírodních zvuků - hlasy ptáků, žab, cvrčků a další - se v podstatě opakuje, ale každá variace obsahuje drobnou odchylku. Základní opakování se stává a jednotlivé variace působí na modulaci odloučeného prostoru transu. Z tohoto důvodu mají přírodní zvuky schopnost vyvolávat trans. Typy obměn uvnitř smyčky vyvolávající trans do značné míry ovlivňují působivost a hloubku transu.

Při určité rafinovanosti či inspiraci při vytváření a modulaci odloučeného prostoru transu se tento stav prohlubuje a je působivější.

Není k tomu třeba hlasitého, hlubokého rytmu. Hlučnost a hloubka samy o sobě trans nezpůsobují.

Vyvolává jej opakování. Je ovšem třeba, aby toto opakování bylo atraktivní či strhávalo do vnitřní reality.

Nelibozvučnost také není podmínkou. Přestože hlasitý hluboký rytmus a nelibozvučnost mohou být zajímavé z estetického hlediska, nevyvolávají trans, jenž by bylo možno dál rozvíjet.

Ani komplexní rytmy nejsou nezbytnou podmínkou hlubšího transu. Hluboké stavy jsou snáze vyvolány tak, že po určité době působení oslovujících rytmů postupně používáme jemné rytmické či melodické změny, nebo pokud začneme rytmické smyčky prodlužovat. Rytmické nebo melodické sekvence se tak stanou subtilnějšími a působivějšími. Vyhněte se ostrým nebo zneklidňujícím rytmickým či melodickým změnám, protože ty velmi pravděpodobně ukončí trans tím, že přeruší smyčku vyvolávající trans a tím vyvolají zánik odloučeného prostoru transu.

V okamžiku hlubokého transu lze efektivně předávat podvědomá sdělení. Jejich obsah je třeba citlivě volit, aby napomáhala prohlubování stavu. Sdělení ovlivňují zároveň také toho, kdo hudbu provozuje.

Většina příkladů transové hudby neposkytuje dostatečný časový prostor pro rozvinutí hlubšího transu. Prosté bubnování by muselo trvat několik dnů. Jemné změny rytmických a melodických struktur v čase vyvolají hluboký trans, protože právě tato "jemnost" je to, co působí. Komerční transová hudba by musela hrát minimálně dvacet minut, aby navodila hluboký trans.

Teorie transu se dále zmiňuje také o sekundárních transových smyčkách a mnohočetných odloučených prostorech transu. Hudbou lze vyvolat chování shodné se schizofrenií, je možno dokonce produkovat "návykovou transovou hudbu".

 

Hypnotický trans - skrytá nebezpečí

Hypnotický trans je zvláštní druh zkoumaného stavu, při kterém některé součásti smyčky jsou spojeny s vnějšími stimuly mimo vaši mysl. Jako když k vám třeba mluví hypnotizér. Hypnotizér vychází ze skutečnosti, že trans způsobuje vypojení některých mentálních funkcí a používá - či spíše zneužívá - tento specifický stav k přenosu sugescí jako podnětů, které přijímáte bez užití vůle či úsudku.

Trans lze zneužít, protože existuje možnost ovládat jedince hypnotickou sugescí, jakmile se ve stavu transu ocitnou. Osoba v takovém stavu je více náchylná přijímat sugesci a méně kritická k neznámým myšlenkám.

Člověk, který chce uniknout nespokojenosti nebo cítí ublíženost či vztek, což jsou všechno bolestné pocity, si podvědomě v duchu opakuje nějakou myšlenku stále dokola a tak navozuje stav transu, aby se zbavil toho, co ho trápí.

Pokud někdo pochopí, jak trans používat - to znamená rozpoznat ho a vyvolávat ho jiných lidech - může, pokud se jedná o osobu zbavenou přirozených zábran, takový stav zneužívat a provádět hypnotickou sugesci.

Opakování je základním principem transu. Lze jej ale vyvolat i spuštěním jistých vnitřních procesů. Slova "vzpomínáš" nebo "představ si" jsou například velmi mocným prostředkem k vyvolání transu. Stačí říct: "Vzpomínáš si, jak jsi tuhle večer byl s tím skvělým člověkem? Vzpomeň si na to a uvědom si, jak důležité je učit se nové věci a říkat je dál lidem." Tohle přesně je zneužívání transu.

Velmi obvyklou situací, kdy dochází ke zneužívání transu  je sledování televize. Lze televizi vypnout, pokud to dokážete. Ale trans vyvolává nehybnost a ztrátu vůle. Většina lidí jen tak sedí před obrazovkou jako TV zombie.

Ještě intenzívnější a návykovější trans potenciálně obsahuje technologie virtuální reality, vzhledem k zúžení ohniska pozornosti a množství interaktivních tématických smyček. Skrývají se tu obrovské možnosti zneužití a manipulace stavů transu. Nabízí se pravděpodobná kontrola chování jedinců ve značně masovém měřítku. Každý, kdo bude ovládat virtuální média, bude kontrolovat myšlení všech, kdo se na ně napojí.

Obchodní cestující, kazatelé a politici - ti všichni jsou si vědomi těchto možností a často je vědomě používají. Některé profesionální organizace, školící obchodní cestující bezostyšně školí své adepty v technikách hypnózy. Je jim jasné, že zákazník v hypnotickém transu spíše přistoupí na koupi. Protože etické pozadí těchto technik je nejisté, některé státy chrání své občany zákony, podle nichž máte právo zrušit smlouvu do 24, případně 48 hodin od podpisu. Dostáváte čas se "probudit" z případného nevědomého obluzení.

Používají-li techniky vyvolávající trans reklamní agentury, proslulé prosazováním vlastních zájmů, hovoříme jen o otázkách etiky. Případné politické zneužití transu pro ovlivnění volebních výsledků za účelem osobního prospěchu ovšem už nastoluje otázky osobních lidských kvalit, charakteru, ne-li dokonce legality. Může se tak dít nevědomě. Vážné je, když někdo trans zneužije vědomě, promyšleně a zasvěceně.

Psychoterapeuté, zdravotní sestry, lékaři a sociální pracovníci vyškolení v hypnóze mohou být potenciálními zneuživateli transu, pokud vás do takového stavu uvedou bez vašeho svolení, byť by předstírali zájem o vaše dobro.

Guruové New Age, různé kulty stejně jako političtí vůdci, kazatelé, kněží i poradenské firmy často užívají techniky hypnózy, aby ovlivnili vás a vaše chování. A znovu se zaštiťují vaším vlastním dobrem. Snaží se pomoci vám být spokojenější, šťastnější, úspěšnější, vlivnější, přiblížit vás osvícení, Bohu, atd. Pokud k dosažení těchto cílů užívají trans, často o tom ani nevědí. Pokud to vědí a vy ne, zneužívají znalosti o lidské mysli, které lidstvo nabývalo desítky tisíc let, k omezenému vlastnímu prospěchu.

 

Závěrem se nabízí zásadní otázka Dennisi R. Wierovi:

Nebojíte se, že zveřejněním všech těchto informací o transu vlastně napomůžete většímu, lepšímu a častějšímu zneužívání původně posvátného stavu?

"Možná ano. Ale domnívám se, že je prospěšné dát ty informace k dispozici celé populaci. Je mnohem nebezpečnější ponechat tuto znalost v rukou reklamních agentů a politiků. Proč by měl kdo setrvávat v transu, který stvořil někdo jiný? Udělejme si každý svůj vlastní!

Když budou mít lidé dostatek vědomostí o transu, odstraní to strach a tajuplnost celé věci a umožní jim to lépe se bránit před těmi, kdo by rádi těžili z jejich neinformovanosti."

P.S. Končím a jdu hrát počítačový fotbal. Ať žije svobodně zvolený trans!             Připravil Saša Neuman


Home
Alternativní ekonomické systémy | Poselství  od "primitivů" | Bioetika | Planeta Země se stává globální vesnicí | Buddhismus a globální ekonomie | Ekonomika daru |  Fyzika andělů | Vzpomínky na budoucnost | Vize  Michala Harnera | Rychlejší než světlo | Buddhovství jednoho tónu | Tak to chodí v Japonsku | Posvátno v rukou politických stran a reklamních agentur | Šakuhači | KOMUSÓ | Buddhismus a ekologie | Reinkarnace a křesťanství | LETS aneb Jak se vyhnout nástrahám oficiální měny | OPUS MAGNUM | Základem všeho je rituál | Psychologie duchovních hnutí | Reset