Home

Číslo 3

 

Neurotechnologie 2

Předmluva

V přetechnizované civilizaci, k jejíž současné podobě všichni nějakým způsobem přispíváme a různým dílem pod ní trpíme, bude již samo slovo neurotechnolgie přitahovat na jedné straně zájem méně početné obce technofilů a na druhé straně odpuzovat zájem početné vrstvy těch, kteří jsou zahlceni, přesyceni či přímo zaskočení přívalem novot, které dnes do našich životů zasahují otevřeně i plíživě, s rostoucí agresivitou či manipulující licoměrností.

Slovní označení je ovšem jedna věc, jeho obsah druhá. Neurotechnologie se poprávu a logicky stala nedílnou a klíčovou součástí holistické medicíny, tisíce let starého konceptu filozofie "života v rovnováze s přírodou", a k historickým kořenům tohoto konceptu se hlásí. Holistická filozofie i medicína prošly obdobími rozmachu a uznání, opovrhování a zapomenutí i znovuvzkříšení. Mohutnící proces znovuvzkříšení v novodobém kontextu zaznamenáváme v posledním čtvrtstoletí. O idylické epoše holistické praxe nám podávají svědectví "Zápisky o vnitřním lékařství", které sestavil Huang Ti Nej Čing, "Žlutý vladař", filozof, básník a císař Velké Číny v letech 2609-2598 př. Kr. V inkriminované epoše byl lékař zodpovědný za osvětu a výchovu osob v komunitě, v níž žil, a pokud některá osoba, za níž zodpovídal, onemocněla, nebo dokonce zemřela z jiné příčiny než sešlostí věkem, za svou funkci nedostal žádnou odměnu. V případě zjevného selhání nedostal ani náhradu životního minima, či byl pohnán před soud. K základním povinnostem lékaře patřil dozor nad dodržováním všech základních pravidel psychické i tělesné hygieny. Stará čínská medicína ustavila historicky první kodex Života plynoucího v harmonii s kosmickými silami a zákonitostmi. O staletí později došlo k obrodě holistického uvažování i praxe v jiných zemích Dálného a Středního Východu. Jejich myšlenkové, kulturní i léčitelské poselství se podařilo v různých podobách uchovat až do dnešních dnů.

Současné holistické přístupy představují značně nevyvážený a nesourodý soubor praktik, jejichž společným ideovým jmenovatelem jsou uznání jednorodého a univerzálního principu života a vitální energie na Zemi, uznání moci jejich samoregulačních a evolučně vývojových mechanismů, odpor k činnostem, které tato uznání zjevně napadají nebo proti nim směřují a důraz na předcházení škodám na zdraví a životě. V holistické medicíně se tak stýkají i překrývají striktně vědecké přístupy (psychosomatologie, neurotechnologie) s těmi, které někdy z rozpaků běžně označujeme jako alternativní - jóga, ajurvéda, biotronika, vegetariánství a systémové diety a mnoho dalších.

Jestliže jsme dnes svědky prudce rostoucího zájmu široké veřejnosti o holistickou praxi obecně a neurotechnologické postupy obzvláště, máme pro to mnoho možných vysvětlení. Uveďme si však jen jedinou prapříčinu, na níž, jak se zdá, se shoduje většina obyvatel planety. Stále se zrychlující tempo výrazných změn, které se odehrávají ve všech oblastech lidského počínání, zastihlo lidskou pospolitost, jednotlivce i celek, nepřipravené a většinou nezpůsobilé na nové situace přiměřeně reagovat ani rozumově, ani citově. Člověk, jako velmi účelový supersystém, který se vyvinul do dnešní hardwarové podoby již před mnoha miliony let, vklouznul do pasti, kterou jeho vlastní výběrově orientovaná inteligence na něj samého poněkud nečekaně nastražila. Chod věci se mu "vymknul z rukou". Neurotechnologie však nabízí svou verzi řešení situace; dokonce seriózně vedeným šetřením označila viníka problému - lidský mozek. Pokud se někdo zastává jiného výkladu a bude mít čas a trpělivost dočíst tuto publikaci až do poslední stránky, možná, že se nechá staronovým výkladem přesvědčit.

Některé poznatky, které neurotechnologie již zprostředkovala, jsou tak zásadní povahy, že vynutí, i retrográdně, četné korektury základních tezí většiny humanitních oborů i změny školních učebních osnov. I když neurotechnologie nelítostně boří značnou část hluboce vžitých představ, které o světě většina z nás má, nebere nám to nejdůležitější - víru. Naopak ji posiluje.

Závěrečný komentář

Neurotechnologické metody a nástroje jsou bez jakýchkoli pochybností nejúčinnějším a současně nejbezpečnějším prostředkem ke zlepšení kvality lidského života bez ohledu na to, zda vykazuje zjevné známky poškození či nikoliv.

Vysvětlení je prosté - tyto metody a nástroje působí souhlasně s účinky elementárních přírodních sil, berou v úvahu celkové přirozené ustrojení člověka, zejména úžasnou tvárnost nervové soustavy v tělesné i duševní oblasti a na obě tyto oblasti jako celek účinkují prakticky nezprostředkovaně.

Audiovizuální senzorické stimulace získala nad všemi ostatními metodami výraznou převahu v oblibě a rozšíření ani ne tak proto, že je svými biofyziologickými účinky převyšuje, což nemusí nutně platit za různých okolností, ale proto, že povaha jejího působení i přístrojového vybavení v různých ohledech nejlépe korespondují s rozhodujícími rysy mentality dnešního obyvatele planety.

Ten je pod vlivem mocenské a masmediální manipulace netrénovaný v duchovních záležitostech, zpohodlněný sociální pseudopéčí a bytostně závislý na vyspělé technice. Jako takový není bez dobrého vedení a popostrkování sám schopen vytěžit přiměřený prospěch z metod, které nepoužívají podpůrné technické prostředky jako jsou čistá meditace nebo jóga. Navenek působí přístroje AVS jako zcela organická součást obecné moderní technologické vybavenosti, mnohé vjemy, které jsou jimi zprostředkovány působí "moderně" a neotřele.

AVS nepochybně čekají další nové perspektivy, což nelze u některých jiných souběžných metod s jistotou předpovídat. V hlavním textu o AVS nebyly úmyslně zmíněny závěry některých starších i novějších výzkumů a preklinických zkušeností, které mohou vyvolávat příliš velké naděje a které je zatím pro jejich ojedinělost nutné přijímat s opatrností.

Dlouhá řada experimentů významné neuroložky Marion Diamondové na krysách, gibonech a šimpanzích prokázala, že AVS má způsobilost vyvolat omlazení mozku hlubokou regenerací neuronů (vyvoláním růstu novým dendritů, vytvořením nových synaptických spojení, atd.) a prodloužit tak věk v průměru o 30 %. Po zveřejnění jejích zpráv došlo na několika klinikách k pokusům s dobrovolnými klienty, přičemž u některých z nich byly zjištěny markantní známky "omlazení" jako vymizení "skvrn stáří" (lipofuscinu), znovuzískání původní barvy vlasů (místo šedin), nový růst vlasů, atd. (Takové změny lze s jistotou vyvolat farmakologickou cestou s riziky řady vedlejších účinků.)

Kontrolované studie Harolda Russela a jeho týmů z Houstonské univerzity (Texas) probíhající již 18 let uvádějí množství příkladů zvýšení IQ u nemocných osob, včetně osob postižených náhlou mozkovou příhodou, kdy u několika klientů došlo k poklesu IQ o 60 bodů a opětnému vzrůstu (po terapii) až o 68 bodů.

Téměř neuvěřitelně zní zkušenost s efektivním učením s pomocí AVS a kazet ACL (Accelerated Learning Program). Zpráva o ní je však velmi precizně zdokumentována a úředně ověřena. Předmětem kontroly a hodnocení byli účastníci speciálního 13týdenního rychlokursu BAP (Basic Academic Program), čerství imigranti z různých koutů světa ve věku od 15 do 64 let, kteří měli za krátkou dobu zvládnout v angličtině učební látku z 23 předmětů na zkoušku na nižší střední škole. Ze 44 účastníků mělo jen 14 základní znalost angličtiny a 29 mělo průměrný až podprůměrný prospěch při studiu ve své vlasti a v mateřském jazyku. Úřední závěrečnou zkoušku před komisí Literacy Council of Bowie Country (Texas) složili všichni s výtečným prospěchem (známky A, B+).

Podobných zpráv o mimořádných AVS by bylo možno připomenout mnoho. O úspěšné léčbě těžkých degenerativních a stresem podmíněných chorob, které v předchozím textu nebyly výslovně zmíněny, nebo o dovršených transformacích osobnosti, kdy došlo k nápadným změnám u praktikujících osob i v jejich fyziognomii a tělesných proporcích. Teprve více zkušeností ukáže, jaké jsou skutečné meze této technologie.


Home
Ekogramotnost | "Pravé" kreslení | Čtyři pilíře pro budoucnost | Nové způsoby učení   Výuka doma | Guru | Učit je lepší než vydělávat | Inteligencí je víc | Úřednické zkoušky v císařské Číně | Tibetská léčebná relaxace Kum Nye | Jde to | OBJEVOVÁNÍ DÍTĚTE | Mattova iniciace | ONE BRAIN | Jak se vyvíjí dětský mozek | Jsme tak bohatí, abychom mohli plýtvat nadáním dětí? | Neurotechnologie 2 | Heretici jsou přínosem | Buddhův kompas | Posvátné cesty | Učitelem je sám život Seberealizace a společnost | Co to jsou chytré drogy a mozkové nutrienty? | Proč se děti těší do školy